1. Ông Trịnh Văn Đức

- Chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy.

- Điện thoại: 0912.263.579.

- Email: tungtuyhoa@gmail.com

2. Ông Nông Hồng Công

- Chức vụ : Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

- Điện thoại: 0905.992.703.

- Email: nonghongcongubpthongnhat@gmail.com

3. Ông Nguyễn Đình Nhiên

- Chức vụ : Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã

- Điện thoại: 0989.811.009.

- Email: dinhnhien.12@gmail.com.

4. Ông Nguyễn Văn Lâm

- Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND.

- Điện thoại: 0932418218

- Email: nguyenvanl813@gmail.com

5. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND.

- Điện thoại: 0935.922.468

- Email: dungnguyen1983.vn@gmail.com

6. Ông Đặng Dũng 

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND.

- Điện thoại: 0935077718

- Email: dungdangkt71@gmail.com

7. Bà Trịnh Thị Bích Hoài

- Chức vụ : Chủ tịch UBMTTQVN xã

- Điện thoại: 0988511234

- Email: hoaivq.kt@gmail.com